Ulaznice.hr

Uvjeti prodaje


Uvjeti prodaje

1. OPĆE ODREDBE, DEFINICIJE

  DEKOD d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 28, OIB: 49600228271 (dalje u tekstu: „Dekod“) je društvo koje obavlja usluge prodaje i distribucije Ulaznica za Događaje različitih Organizatora. Za potrebe obavljanja takvih usluga, Dekod je vlasnik i upravlja Internet stranicom www.ulaznice.hr (dalje u tekstu: „Portal“).

  Molimo Vas da prije kupnje Ulaznice pažljivo pročitate ove Opće uvjete prodaje (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“). Kupnjom Ulaznice putem Portala izjavljujete da ste suglasni s primjenom ovih Općih uvjeta. Dekod je ovlašten u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, izmijeniti Opće uvjete.

  Za potrebe tumačenja ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • „Dekod“ je trgovačko društvo specijalizirano za obavljanje svih radnji i transakcija vezanih uz izradu, prodaju i distribuciju Ulaznica;
 • „Događaj“ znači koncertna, glazbeno-scenska, kulturno-umjetnička, sportska i druga priredba, manifestacija ili drugi događaj za koji je moguće izvršiti kupnju Ulaznice putem Portala;
 • „Kupac“ znači osobu koja je izvršila kupnju Ulaznice putem Portala;
 • „Organizator“ je samostalni pravni subjekt koji je odgovoran za održavanje određenog Događaja, a u čije ime i za čiji račun Dekod prodaje Ulaznice putem Portala;
 • „Portal“ znači sustav prodaje Ulaznice putem Internet stranice www.ulaznice.hr;
 • „Prodajni uvjeti događaja“ znače uvjete prodaje i korištenja Ulaznica za određeni Događaj, kao što su cijena, popusti, razdoblje prodajne kampanje i sl., koje određuje Organizator;
 • „Transakcijska naknada“ i/ili „Naknada na cijenu ulaznice“ znače iznos koji je Kupac obvezan platiti Dekodu prilikom kupnje Ulaznica putem Portala, na ime naknade za usluge koje Dekod pruža Kupcu u svezi kupnje Ulaznica.

2. PRODAJA ULAZNICA

  Dekod je neovisno društvo koje prodaje Ulaznice u ime i za račun Organizatora određenog Događaja. U skladu s navedenim, Dekod nije Organizator, niti je na bilo koji način odgovoran za održavanje samog Događaja.

  Popis Događaja za koje je moguće kupiti Ulaznice putem Portala nalazi se na Portalu. Kupnja Ulaznica za pojedini Događaj podložna je primjeni Prodajnih uvjeta događaja, kao što je primjerice maksimalan broj Ulaznica koje je moguće kupiti za Događaj. Prodajne uvjete događaja određuje Organizator te su isti dostupni na Portalu. Prodajni uvjeti podložni su promjeni u bilo kojem trenutku.

  Napominjemo kako korištenje Ulaznica za pojedine Događaje može biti podložno primjeni općih ili drugih uvjeta koje određuje Organizator. Stoga Vas upućujemo da se prije kupnje Ulaznica upoznate s bilo kojim takvim uvjetima pristupom na Internet stranice Organizatora ili putem kontaktiranja samog Organizatora Događaja.

  Kako bi izvršio kupnju Ulaznice Kupac je obvezan u odgovarajuća polja na Portalu unijeti svoje osobne podatke, odnosno adresu elektroničke pošte. Kupac je odgovoran za točnost i valjanost unesenih podataka te snosi rizik nemogućnosti korištenja Ulaznice u slučaju da uneseni podaci nisu točni ili valjani.

  Kupnjom Ulaznice putem Portala Kupac ostvaruje pravo na pristup Događaju za koji je Ulaznica kupljena. Dekod ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za Događaj ili okolnosti njegovog održavanja, već je isključiva odgovornost na Organizator pojedinog Događaj. Stoga bilo kakve prigovore u odnosu na Događaj morate podnijeti Organizatoru takvog Događaja.

  Prodajni uvjeti Događaja predstavljaju ponudu za sklapanje ugovora koju Kupac prihvaća kupnjom Ulaznice za takav Događaj putem Portala. Kupnjom Ulaznice za određeni Događaj, Kupac sklapa ugovor s Organizatorom Događaja. Istovremeno, kupnjom Ulaznice Kupac sklapa i ugovor s Dekodom kao pružateljem usluge korištenja Portala za potrebe obrade, generiranja i izdavanja Ulaznice za Događaj.

3. UVJETI PLAĆANJA

  Plaćanje Ulaznica moguće je izvršiti putem sredstava plaćanja navedenih na Portalu. Dekod je ovlašten u bilo kojem trenutku bez obavijesti o tome izmijeniti dostupne načine plaćanja.

  Kupnjom Ulaznice ovlašćujete Dekod da putem odabranog načina plaćanja naplati ukupan iznos, koji uključuje cijenu Ulaznice te bilo koje druge naknade i/ili troškove. Sve eventualne bankovne i druge naknade nastale korištenjem odabranog načina plaćanja snosi Kupac.

  U slučaju plaćanja bankovnom uplatom na račun Dekoda, sve Ulaznice za koje uplata nije zaprimljena na račun Dekoda u roku od najviše 72 radna sata od trenutka kupnje, biti će otkazane.

4. TRANSAKCIJSKA NAKNADA I NAKNADA NA CIJENU ULAZNICE

  Za uslugu generiranja i izdavanja Ulaznica za određene Događaje, Dekod Kupcu može naplatiti Transakcijsku naknadu i/ili Naknadu na cijenu ulaznice.

  Transakcijska naknada i Naknada na cijenu ulaznice predstavljaju naknadu za troškove nastale Dekodu prilikom pružanja usluga, uključujući usluge prodaje i generiranja te izdavanja Ulaznice, uslugu obrade transakcije i kupnje Ulaznice i drugo. Dekod će za naplaćenu Transakcijsku naknadu i/ili Naknadu na cijenu ulaznice Kupcu izdati odgovarajući račun, koji će biti dostavljen Kupcu putem e-maila na adresu koju je Kupac naznačio prilikom postupka kupnje Ulaznice.

5. DOSTAVA ULAZNICA I RAČUNA

  Nakon uspješno dovršene kupnje, Ulaznice i odgovarajući računi će Kupcu biti dostavljeni putem Portala (Pregled ponuda i kupnji) te na e-mail adresu koju je Kupac naznačio prilikom kupnje.

  Ovisno o uvjetima pojedinog Događaja te opcijama koje odabere Kupac prilikom postupka kupnje, Ulaznice mogu biti dostavljene Kupcu i na drugi način. U takvom slučaju Kupac je obvezan snositi troškove dostave Ulaznice odabranim načinom dostave.

6. KORIŠTENJE ULAZNICA

  Kupljena Ulaznica daje Kupcu pravo na prisustvovanje Događaju. Kupac je dužan čuvati Ulaznice te ih ne smije davati trećim osobama.

  Kupac snosi isključivu odgovornost za ukradene, izgubljene, izmijenjene, uništene ili kopirane Ulaznice. Kupac potvrđuje da je upoznat da pravo na korištenje određenih Ulaznica, kao primjerice Ulaznica koje sadrže jedinstveni kod utisnut izravno na samoj Ulaznici, ostvaruje osoba koja prva zatraži pristup Događaju te je stoga suglasan da neće smatrati Dekod i/ili Organizatora odgovornim u slučaju da isti nije mogao koristiti Ulaznicu s navedene osnove.

  Pri ulasku na Događaj, Organizator ima pravo provjeriti valjanost Ulaznica te identitet osobe koja je predočila Ulaznicu.

  Reprodukcija, preprodaja ili dalje trgovanje Ulaznicama kupljenim putem Portala strogo je zabranjena. Bilo koji pokušaj korištenja Ulaznica koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima ili uvjetima koje je odredio Organizator Događaja, može rezultirati gubitkom prava na korištenje Ulaznice.

7. PROMJENE UVJETA DOGAĐAJA, OTKAZIVANJE

  Prodajne i druge uvjete određenog Događaja određuje Organizator takvog Događaja. Organizator je ovlašten u svakom trenutku izmijeniti uvjete Događaja te se stoga Kupcima preporučuje da se redovito obavještavaju o prodajnim i drugim uvjetima Događaja za koji su kupili Ulaznice.

  Dekod nije obvezan obavještavati Kupce Ulaznica o eventualnom otkazivanju, odgodi ili drugim promjenama uvjeta Događaja.

8. POVRAT CIJENE ULAZNICE

  U skladu s odredbom članka 79. stavak 1. točka 12. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora s obzirom da je predmet Ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, koje se događaju u točno određeno vrijeme, odnosno u određenom razdoblju.

  Kupac može ostvariti pravo na povrat cijene Ulaznice isključivo u slučaju otkazivanja Događaja. Povrat nije moguć u slučaju osobnih razloga koji su na strani Kupca (bolest, poslovne obaveze, promjena mišljenja i drugo). Povrat cijene u načelu se izvršava putem istog načina plaćanja putem kojeg je izvršena uplata.

  Prilikom povrata cijene Ulaznice, Dekod i/ili Organizator Događaja imaju pravo uskratiti povrat bilo kojeg iznosa s osnove popratnih troškova, kao što su trošak dostave Ulaznice, trošak bankarskih i transakcijskih naknada te drugi slični troškovi. Kupac ni u kojem slučaju neće imati pravo na potraživanje naknade štete te se odriče prava potraživati bilo kakvu naknadu od Dekoda.

  U slučaju otkazivanja Događaja, Dekod će izvršiti povrat ukoliko je navedeno moguće s obzirom na uvjete ugovora zaključenog između Dekoda i odnosnog Organizatora. Ukoliko Dekod nije u mogućnosti izvršiti povrat, o tome će obavijestiti Kupca te ga uputiti da pravo na povrat zahtijeva od Organizatora.

  Transakcijska naknada je nepovratna naknada te Kupac nema pravo na povrat naknade niti u slučaju otkazivanja Događaja. Kako je Dekod svoju uslugu prodaje i izdavanja Ulaznice u cijelosti izvršio, Dekod ne može snositi odgovornost u slučaju otkazivanja Događanja. Kupac potvrđuje da je prije kupnje Ulaznice upoznat s navedenim te izričito izjavljuje da pristaje da od Dekoda neće potraživati povrat Transakcijske naknade ili bilo kakvu drugu naknadu ili trošak po uspješnom dovršetku postupka kupnje Ulaznice.

9. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

  Za potrebe izvršenja ugovorenih obveza Dekod prikuplja i obrađuje određene osobne podatke. Dekod obrađuje osobne podatke u svoje ime i za svoj račun, u odnosu na podatke koji su potrebni radi izvršenja usluga koje se Dekod obvezao izvršiti Kupcu, odnosno u ime i za račun Organizatora pojedinog Događaja, u odnosu na podatke koji su potrebni radi kupnje i korištenja Ulaznice te ostvarivanja prava na pristup Događaju.

  Korištenjem Portala i Kupnjom Ulaznice Kupac daje Dekodu suglasnost na obradu osobnih podataka u svrhu izvršenja ugovornih usluga.

  Dekod se obvezuje se da će osobne podatke pažljivo obrađivati i zaštititi ih u skladu s obvezama koje su pripisane Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

  Osobni podaci se u načelu pohranjuju i obrađuju u elektroničkom obliku. Nakon završetka potrebe za vođenjem baze osobnih podataka ili na zahtjev Kupaca, podaci se brišu. U trenutku prikupljanja osobnih podataka, svaki Kupac ima pravo na pregled, prepisivanje, kopiranje, dodavanje, popravljanje, blokiranje i brisanje osobnih podataka iz baze osobnih podataka.

10. PODNOŠENJE PRIGOVORA

  Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, pisani prigovor može se uputiti elektroničkom poštom na e-mail adresu: operacije@dekod.hr, poštom na adresu: Dekod d.o.o., Savska cesta 28, 10000 Zagreb, odnosno osobno u poslovnim prostorima Dekoda koji se nalaze na istoj adresi.

  Bez odgode po primitku pisanog prigovora, Dekod će u pisanom obliku na način određen prethodnim stavkom potvrditi primitak prigovora te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

11. MJERODAVNO PRAVO, SPOROVI

  Na sve ugovorne odnose između Dekoda i Kupaca zaključene korištenjem Portala te kupnjom Ulaznice primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

  U slučaju eventualnih sporova nadležan će biti sud prema mjestu sjedišta Dekoda.

12. OPĆI UVJETI KORIŠTENJA POKLON BONA ULAZNICE.HR

12.1. Opće odredbe

  12.1.1. Općim uvjetima korištenja poklon bona Ulaznice.hr određuju se prava i obveze korištenja poklon bona Ulaznice.hr te su navedeni uvjeti obvezujući za Izdavatelja kao i za Korisnika poklon bona Ulaznice.hr.

  12.1.2. Kupovinom poklon bona Ulaznice.hr smatra se da je Korisnik suglasan i prihvaća uvjete prodaje. Izdavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove uvjete prodaje te takve promjene stupaju na snagu danom objave.


  12.1.3. Nastavljanjem korištenja poklon bonova Ulaznice.hr nakon promjene uvjeta prodaje, smatrat će se da kupac pristaje na takve izmijenjene ili dopunjene uvjete prodaje.

  12.1.4. Izdavatelj poklon bona Ulaznice.hr je Dekod d.o.o., Savska cesta 28, 10000 Zagreb, OIB: 49600228271. Korisnik bona može biti svaka fizička ili pravna osoba koja poklon bon Ulaznice.hr koristi isključivo na način da ga priloži kao sredstvo plaćanja prilikom kupnje ulaznica na web portalu Ulaznice.hr u manjem, većem ili jednakom iznosu navedenom na poklon bonu Ulaznice.hr.

12.2. Korištenje poklon bona Ulaznice.hr

  12.2.1. Poklon bon Ulaznice.hr je sredstvo plaćanja numeriran jedinstvenim brojem prilikom izdavanja (kod).

  12.2.2. Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik, i u skladu s uvjetima prodaje obvezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja prilikom kupovine ulaznica dostupne putem web portala ulaznice.hr, Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.

  12.2.3. Poklon bon Ulaznice.hr može kupiti i fizička i pravna osoba.

  12.2.4. Jednim poklon bonom može se kupiti maksimalna količina od 9 ulaznica prilikom jedne transakcije.

  12.2.5. Poklon bon Ulaznice.hr može se koristiti kod svih organizatora i događaja objavljenih na web portalu Ulaznice.hr i to jednostavnim unosom koda ispisanog na poklon bonu Ulaznice.hr.

  12.2.6. Prilikom kreiranja željene transakcije iznos transakcije umanjuje se za iznos vrijednosti poklon bona Ulaznice.hr.

  12.2.7. Poklon bon Ulaznice.hr dostupan je u apoenima od 10,00 €, 15,00 €, 20,00 €, 30,00 €, 50,00 € i 100,00 € eura.

12.3. Rok i način upotrebe poklon bona Ulaznice.hr

  12.3.1. Rok iskoristivosti poklon bona Ulaznice.hr je godinu dana od dana kupovine.

  12.3.2. Poklon bon Ulaznice.hr može se koristiti u više navrata, do iznosa limita ostvarenog samom kupovinom poklon bona Ulaznice.hr. U slučaju da je limit na poklon bonu Ulaznice.hr manji nego što je iznos cjelokupne transakcije, potrebno je doplatiti razliku do vrijednosti transakcije drugim načinom plaćanja. U slučaju, da je limit na poklon bonu Ulaznice.hr veći nego što je iznos cjelokupne transakcije, s poklon bona Ulaznice.hr se oduzima iznos kojeg se želi potrošiti, a razliku je moguće potrošiti do datuma isteka valjanosti poklon bona Ulaznice.hr.

  12.3.3. Poklon bon Ulaznice.hr kupljen na web portalu Ulaznice.hr može se koristiti isključivo na web portalu Ulaznice.hr.

12.4. Otkazan događaj

  12.4.1. U slučaju otkazivanja događaja, za ulaznice kupljene poklon bonom Ulaznice.hr, kupac će zaprimiti povrat apoena na isti poklon bon u istom iznosu koji će vrijediti godinu dana od dana povrata.

12.5. Storno poklon bona Ulaznice.hr

  12.5.1. Povrat sredstava storniranjem kupovine poklon bona Ulaznice.hr, moguće je ostvariti u bilo kojem trenutku do isteka roka valjanosti poklon bona Ulaznice.hr.

  12.5.2. Pravo na povrat sredstava kao i dobivanje dodatnih informacija o samom korištenju poklon bona Ulaznice.hr moguće je ostvariti slanjem upita na mail: helpdesk@ulaznice.hr ili podrska@ulaznice.hr.

  12.5.3. Poklon bon Ulaznice.hr nije moguće zamijeniti za novac.

12.6. Gubitak poklon bona Ulaznice.hr

  12.6.1. U slučaju gubitka, krađe, uništenja ili isteka roka valjanosti poklon bona Ulaznice.hr kupac ne može tražiti povrat novca ili bilo koju drugu naknadu štete.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica